Taiji Selts MTÜ tegevuse eetilised põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. Taiji Selts MTÜl on selge ja arusaadav missioon : pakkuda füüsilise ja vaimse tervise edendamise võimalusi. Taiji Selts MTÜ järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2.Taiji Selts MTÜ väljendab ja esindab inimeste füüsilise ja vaimse tervise hoidmise vajadusi ja võimalusi. Taiji Selts MTÜ kaasab inimesi koolituste, praktiliste tegevuste, ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. Taiji Selts MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. Taiji Selts MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. Taiji Selts MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. Taiji Selts MTÜ, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. Taiji Selts MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. Taiji Selts MTÜ, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. Taiji Selts MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. Taiji Selts MTÜ kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. Taiji Selts MTÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. Taiji Selts MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. Taiji Selts MTÜ peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. Taiji Selts MTÜ avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon Taiji Selts MTÜi missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

16. Taiji Selts MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. Taiji Selts MTÜ on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. Taiji Selts MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. Taiji Selts MTÜ ja seal tegutsevad isikud ning organisatsionid hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. Taiji Selts MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. Taiji Selts MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. Taiji Selts MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. Taiji Selts MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.