Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi Taiji Selts (edaspidi nimetatud Selts).
1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn Harju maakond, Eesti Vabariik.
1.3. Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on Taiji
tundma õppimine ja õpetuse edasiandmine, kasutades selleks kõiki võimalusi, mis ei ole
seadusega vastuolus.
1.4. Selts lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
1.5. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
2. Seltsi eesmärk ja tegevus
2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on:
2.1.1. Füüsilise ja vaimse tervise edendamise alase kogemuse ja teabe levitamine ja
juurutamine kogukondades ja ühiskonnas tervikuna.
2.1.2. Tingimuste loomine füüsilise ja vaimse tervise edendamiseks.
2.1.1. Taijiga tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine ja esindamine riigi ja
kohaliku omavalitsuse asutustes ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
2.1.2. Taiji teadmiste ja praktikate süvendamine ning jagamine Eestis ja välismaal.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
2.2.1. Teeb koostööd teiste era- ja avalikõiguslike juriidiliste isikutega ning füüsiliste
isikutega nii Eestis kui ka välismaal ja osaleb tegevustes, mille eesmärgid on sarnased Seltsi
eesmärkidega.
2.2.2. Osaleb Taijiga tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt korraldatud koolitustel ja
sündmustel Eestis ja välismaal Taiji tutvustamise eesmärgil.
2.2.3. Koostab toetustaotlusi ja viib ellu projekte, mis aitavad kaasa Taiji tutvustamisele,
õpetamisele, praktiseerimisele, edendamisele Eestis ja välismaal.
2.2.4. Teeb teavituskampaaniaid ja avaldab materjale Seltsi kohta Euroopa ja teiste maade
meedias.
2.2.5. Korraldab Taiji tutvustavaid, seminare, konverentse, teabepäevi, koolitusi, kursusi,
fondide, stipendiumite, preemiate väljaandmist ning trükiste, filmide, publikatsioonide
tootmist, avaldamist, tõlkimist.
2.2.6. Korraldab korjandusi, annetuste kogumisi, tuluõhtuid ja teisi seadusega lubatuid
tegevusi, mis on vajalikud Seltsi eesmärkide saavutamiseks vajalike rahaliste vahendite
kogumiseks.
3. Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmeskonna moodustavad Seltsi tegevuseks Eestis ja välismaal organiseerunud
füüsilised- ja juriidilised isikud.
3.2. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes tunnistab Seltsi eesmärke ja
põhikirja.
3.3. Seltsi liikmeks astuja peab leidma soovitaja, kes on Seltsi liige.
3.4. Liikmeks astuja peab esitama Seltsi juhatusele lihtkirjaliku avalduse. Juhatus menetleb
avalduse ühe kalendrikuu jooksul.
3.5. Seltsi juhatusel on võimalus määrata liikmeks astujale katseaeg, mille peab liikmeks
astuja edukalt läbima. Seltsi juhatusel on õigus määrata katseaja pikkus.
3.6. Liikmeks astuja peab saama Seltsi juhatuselt heakskiitva kirjaliku otsuse ning peale seda
loetakse liikmeks astuja Seltsi liikmeks.
3.7. Seltsi liikmetel on õigus:
3.7.1. Osaleda Seltsi tegevuses kooskõlas selle tegevuse eesmärkide ja ülesannetega.
3.7.2. Esitada Seltsi juhtorganitele ettepanekuid Seltsi töö parandamiseks, Seltsi põhikirjast
tulenevate eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks.
3.7.3. Esitada Seltsi juhatusele arupärimisi tegevust puudutavate küsimuste kohta ning
taotleda enda ärakuulamist Seltsi tegevust parendavate ettepanekute osas Seltsi juhatuse
koosolekul.
3.7.4. Seltsi juhatuse heakskiitva otsuse alusel võetakse Seltsi vastu hooandjaliikmeid.
Hooandjaliikmete vastuvõtmise korra kehtestab Seltsi juhatus.
3.7.5. MTÜ hooandjaliikmeks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes tunnistavad
ja täidavad põhikirja ning toetavad materiaalse ja/või immateriaalse varaga ja/või
vabatahtliku tööga põhikirjalist tegevust. Hooandjaliikmete suhted MTÜ-ga reguleeritakse
juhatuse otsusega ja/või hooandjaliikmete ja juhatuse vahel sõlmitud lepingutega.
Hooandjaliikmed ei ole Mittetulundusühingute seaduse §12 mõistes liikmed. Hooandjaliikmel
ja/või tema esindajal on õigus võtta osa MTÜ tegevusest kokkulepitud korras.
4. Liikme Seltsist väljaastumine ja väljaarvamine
4.1. Seltsi liikmel on õigus Seltsist välja astuda sellest juhatusele kirjalikult ette teatades.
4.2. Seltsi juhatusel on õigus liige Seltsist välja arvata juhul, kui:
4.2.1. Liikme tegevus on otseses vastuolus Seltsi põhikirjaga ja üldkoosoleku ning juhatuse
koosoleku otsustega.
4.2.2. Liige on olulisel määral kahjustanud Seltsi tegevust või mainet.
4.2.3. Liige jätkab tegutsemist vastuolus Seltsi eesmärgiga või ei täida põhikirjast ja organite
otsustest tulenevaid liikmekohustusi mõjuva põhjuseta.
5. Seltsi varalised vahendid
5.1. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjas nimetatud
eesmärkide elluviimiseks. Seltsi varad moodustuvad:
5.1.1. Liikmemaksudest.
5.1.2. Seltsi poolt korraldatud tasulistest tegevustest.
5.1.3. Füüsiliste-ja juriidiliste isikute poolt tehtavatest vabatahtlikest eraldistest ja
annetustest ning päranditest.
5.1.4. Toetustest ja muudest sissetulekutest.
6. Seltsi juhtimine
6.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millest võivad osa võtta kõik Seltsi
liikmed, kes on eelneva kalendriaasta lõpu seisuga tasunud liikmemaksu.
6.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
6.3. Liikmed võivad Seltsi üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud
otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku
kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik ja sellise võimaluse on näinud ette
juhatus. Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse koosolekul osalevaks ja liikme hääl
arvestatakse koosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.4. Seltsi juhatus on alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis juhib Seltsi tegevust tulenevalt
käesolevast põhikirjast ja üldkoosolekute otsustest.
6.5. Juhatuse liikmete alammäär on üks (1) ja ülemmäär viis (5).
6.6. Juhatuse liikmed nimetab ja volituste tähtaja 5 aastat kinnitab Seltsi üldkoosolek.
6.7. Juhatus valib Juhatuse liikmete hulgast endale esimehe.
6.8. Juhatuse koosolekut juhatab esimees, tema äraolekul juhatuse liikmete hulgast valitud
isik. Juhatuse otsused protokollitakse ning allkirjatatakse koosoleku juhataja ning protokollija
poolt. Koosolekut võib ka helisalvestada, millest tuleb eelnevalt teavitada. Protokollijaks ei
pea olema juhatuse liige.
6.9. Juhatuse pädevusse kuulub:
6.9.1. Seltsi juhtimine ja esindamine ning põhikirja ja üldkoosoleku otsuste täitmine. Seltsi
esindab juhatuse esimees ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed kahekesi.
6.9.2. Juhatuse esimehe valimine.
6.9.3. Seltsi töökohtade määramine, töötajate valimine ja töölepingute sõlmimine ning
töötasustamise põhimõtete ja nende ametijuhendite kinnitamine.
6.9.4. Seltsi osalemise otsustamine erinevates projektides ja muudes ettevõtmistes ning
juriidiliste isikute töös.
6.9.5. Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumine ja töö ettevalmistamine, s.h. juhatuses heakskiidu
saanud majandusaasta aruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule.
6.9.6. Seltsi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega
koormamise otsustamine.
6.9.7. Seltsi majandusaasta eelarve ja tegevuskava koostamine ja üldkoosolekule esitamine.
6.9.8. Kõikide muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse, mh
(hooandja)liikmete vastuvõtmise ning liikmeskonnast väljaastumise ning liikmelisuse ajutise
peatamise otsustamine.
6.9.9. Elektroonilise hääletamise otsustamine ja korra määramine.
6.10. Seltsi erinevate struktuuriüksuste, töörühmade moodustamine, neile kindla ülesande
ning vastutuse määramine ja nende tegevuse kontrollimine. Struktuuriüksusele, töörühmale
võib määrata kindla tegutsemistähtaja, mh mingi kindla tulemuse saavutamiseni või
sündmuse saabumiseni.
6.11. Seltsi struktuuriüksuste tegevuse korraldamine.
6.12. Seltsi liikmemaksu suuruse, maksmise korra ja muude liikmemaksuga seonduvate
küsimuste otsustamine.
6.10. Juhatuse koosolek.
6.10.1. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
6.10.2. Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse
korral saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse esimees või tema
mitteosalemisel juhatuse koosolekut juhatav juhatuse liige.
7. Seltsi aruandlus
7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus aastaaruande raamatupidamise seaduses
ettenähtud korras ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule. Juhul kui üldkoosolek on
valinud Seltsile revidendi, peab aastaaruandele olema lisatud revidendi arvamus - otsus.
8. Seltsi ühinemine, jagunemine, lõpetamine.
8.1. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud
korras.
8.2. Seltsi lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras. Pärast
võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate
raha deponeerimist antakse alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja
kantud või TuMS § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Taiji Selts põhikirja redaktsioon on kinnitatud 1.03.2024